Všeobecné obchodní podmínky

společnosti
Luxury Brand Management a.s.
se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1 – Josefov
IČO: 257 00 065
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585
adresa pro doručování elektronické pošty: info@lbm.cz
(dále jako „prodávající“)

Plné znění můžete přečíst online níže.

Stáhněte si vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Podmínky užívání

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) platí pro nákup prostřednictvím prostředku na dálku, přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a dále pro nákup v kamenných prodejnách prodávajícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“).
 3. Kupujícím se rozumí:
  • a) spotřebitel, přičemž za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jako “spotřebitel”), nebo
  • b) osoba odlišná od spotřebitele.
 4. Kterákoliv z osob uvedených pod písm. a) a b) shora se dále označuje jako „kupující“.
 5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. V případě nákupu v kamenné prodejně prodávajícího jsou tyto obchodní podmínky veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny a kupující zaplacením kupní ceny zboží potvrzuje, že se s těmi obchodními podmínkami seznámil a bere na vědomí, že jsou součástí smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 6. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu § 1726 OZ vyloučeno.
 3. Výslovně se sjednává, že prezentace zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku není nabídkou k uzavření kupní smlouvy, jedná se pouze o výzvu k podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je kupujícím vytvořená a odeslaná objednávka. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky kupujícímu. Prodávající akceptaci objednávky zašle kupujícímu stejným prostředkem komunikace na dálku, jakým kupující odeslal objednávku, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Součástí akceptace je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek.
 4. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábí a/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující již zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
 7. V případě, že kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti.
 8. Výběr zboží kupujícího v kamenných prodejnách prodávajícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímuž uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím. Prodávající sjednává kupní smlouvu ohledně zboží, které nabízí ve svých kamenných prodejnách, a to s výjimkou možnosti vyprodání zásob a ztrátou schopnosti plnit.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uvede prodávající prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 2. Cena zboží je uvedena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků, to se netýká případných poplatků za dopravné a způsob platby, které jsou uváděny až v rámci výběru způsobu dopravy, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a. prostřednictvím vygenerovaného platebního linku, který prodávající zašle skrze prostředek komunikace na dálku kupujícímu.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Kupní cena je splatná ihned od uzavření kupní smlouvy. V případě platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že není do okamžiku splatnosti kupní ceny částka připsána na účet prodávajícího, kupní smlouva se ruší od počátku.
 7. Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. V případě nákupu v kamenných prodejnách prodávajícího má kupní cena zboží charakter ceny smluvní a je uváděna viditelně přímo na produktu či v jeho bezprostřední blízkosti, případně sdělením ústním v kamenné prodejně. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou jsou uvedeny nebo do ústního odvolání případně ústního sdělení kupní ceny. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Kupní ceny zboží a akční ceny v kamenných obchodech se nemusí shodovat s cenami uvedenými mimo obchodní prostory prodávajícího či prostřednictvím komunikace na dálku prodávajícím.V případě nákupu v kamenných prodejnách prodávajícího se kupující dle kupní smlouvy zavazuje uhradit kupní cenu před převzetím zboží, a to v hotovosti nebo platební kartou v kamenné prodejně.
 10. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

IV. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Prodávající je oprávněn si vybrat z následujících způsobů dodání zboží:
  • a. přepravou smluvní společností prodávajícího, přičemž náklady, které je kupující povinen uhradit, na takovou přepravu budou kupujícímu sděleny společně s cenou za zboží;
  • b. vyzvednutím na provozovně prodávajícího, která bude sjednána v rámci kupní smlouvy.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b. na odstranění vady opravou věci,
  • c. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • d. odstoupit od smlouvy, nebo
  • e. na připsání kreditu v hodnotě kupní ceny zboží na registrovaný účet kupujícího.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo odst. 3 tohoto článku si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 5. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny na připsání kreditu v hodnotě kupní ceny zboží na registrovaný účet kupujícího. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 7. Ustanovení odstavců 8 až 19 tohoto článku se vztahují jen na kupujícího, který je spotřebitelem.
 8. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
  • a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal  nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 10. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
  • a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • b. v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • d. vyplývá-li to z povahy věci.
 11. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 8 tohoto článku, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 13. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 14. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
 15. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 16. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
 17. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 18. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 20. V případě, že kupujícímu vznikla práva z vadného plnění, má právo také na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Vytkl-li kupující vadu prodávajícímu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

VI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího vždy převzetím zboží.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, platí, že:
  • a. V případě zaslání zboží přepravcem odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci, přičemž na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
  • b. V případě vyzvednutí zboží na provozovně prodávajícího přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody převzetím zboží.
  • c. V případě nákupu v kamenné prodejně prodávajícího nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny a následně jeho převzetím.

VII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem a na kupní smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory prodávajícího nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů.
 3. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

VIII. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 2. Prodávající a kupující jsou povinni při zpracování osobních údajů dodržovat obecně závazné právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Správcem je dle čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR prodávající. Kontaktní údaje správce jsou údaje uvedené ve smlouvě či těchto obchodních podmínkách, přičemž kontaktní údaje osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů jsou info@lbm.cz.
 3. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je prodávající.
 4. Prodávající shromažďuje a následně zpracovává především informace zadané kupujícím v souladu s kupní smlouvou, a to zejména jméno a příjmení, email, telefon, adresu kupujícího, číslo bankovního spojení, kontaktní údaje, které kupující sám poskytl prodávajícímu. Kupující se shromažďováním a zpracováváním svých osobních údajů v souladu s těmi obchodními podmínkami vyslovuje souhlas. Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je potřeba tyto údaje evidovat a uchovávat pro účely daňové, účetní nebo podobné evidence nebo tyto osobní údaje jinak zpracovávat pro účely daňových, účetních nebo jiným právních předpisů.
 5. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a to za účelem plnění povinností z kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány pouze k tomu, aby prodávající mohl plnit své závazky z kupní smlouvy či závazky vyplývající z právních předpisů v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje z důvodu čl. 6 odst. 1 GDPR, zejména z důvodu, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy, vnitřních administrativních účelů, oslovování marketingovými nabídkami.
 6. Kupující je povinen uvést osobní údaje správně a pravdivě, a pokud se jakýkoliv osobní údaje změní, je kupující povinen prodávajícího o této změně bez zbytečného odkladu informovat. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Osobní údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou jsou důvěrné. Tyto osobní údaje budou prodávajícím použity pouze k dosažení účelu kupní smlouvy. Prodávající kupujícím předané osobní údaje nezveřejnění ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou takových třetích osob, kterým prodávající předává v souvislosti s plněním kupní smlouvy a vyjma následujícího odstavce. Osobní údaje kupujícího prodávající zpracovává v elektronické nebo tištěné podobě a uchovává je po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání kupní smlouvy a déle po dobu 3 let ode dne ukončení kupní smlouvy, není-li platnými právními předpisy stanovena delší doba. Kupující má v oblasti ochrany osobních údajů a v souvislosti s jejich zpracováním následující práva: (i) právo požadovat přístup ke svým osobních údajů, (ii) právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, (iii) právo na omezení zpracování svých osobních údajů, (iv) právo na přenositelnost svých osobních údajů, (v) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Dále má kupující právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prodávající oznamuje kupujícímu svůj případný úmysl předat jeho osobní údaje v rámci interní komunikace mezi prodávajícím a jeho zřizovatelem.
 7. Kupující bere na vědomí a dále souhlasí, že prodávající je oprávněn jeho osobní údaje poskytnout i třetím osobám jako zpracovatelům osobních údajů, a to zejména subdodavatelům. Prodávající je však povinen zajistit při tomto shromažďování a zpracovávání osobních údajů stejnou úroveň jejich ochrany jako při jejich shromažďování a zpracovávání přímo prodávajícím.
 8. Prodávající se zavazuje podniknout taková opatření, aby zajistil bezpečnost veškerých osobních údajů poskytnutých kupujícím a zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití těchto údajů. Přijatá bezpečnostní opatření budou pravidelně aktualizována tak, aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů kupujícího.

X. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Luxury Brand Management a.s.
sídlo a adresa pro doručování: Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1 – Josefov
e-mail: info@lbm.cz
web: www.lbm.cz

XI. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1,
  IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 2. Platforma pro řešení sporů on-line dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu však platí obchodní podmínky platné ve znění účinném k okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2022.
 5. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Vážení klienti,

dle usnesení vlády ČR jsou všechny naše butiky od 27. 12. 2020 uzavřeny.

Zůstáváme pro Vás však k dispozici online na www.thebrands.cz. Z pohodlí Vašeho domova můžete rovněž nakupovat přes náš instagramový katalog, video chat či aplikaci WhatsApp. Zboží Vám doručíme až k Vašim dveřím.

Sledujte instagramové profily našich butiků pro aktuální informace: @lbm_parizska @thebrandswomen @thebrandsprague @vltnnews @bottegaprague @dsquared2czech

Pro další informace nás kontaktujte na telefonních číslech jednotlivých butiků.

Jsme tu pro Vás.

Luxury Brand Management