Info o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Info o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Info o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Společnost Luxury Brand Management a.s., IČ: 257 00 065, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585 (dále jen „LBM“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uchazeče o zaměstnání (dále také jen subjektyúdajů“) o zp ůsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany LBM, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany LBM.

1. Jaké osobní údaje o Vás LBM zpracovává?

LBM zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení sm ěrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen

 • Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními rávnímip předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
 • adresní a identifikační údaje (zejm. jméno; příjmení; akademický titul; datum narození, adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa);
 • popisné údaje (zejm. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie, a další údaje poskytnuté uchazečem).

LBM zpracovává osobní údaje pouze v souladu s nížeuvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým ú čelům a na základě jakých právních titulů LBM Vaše osobní údaje zpracovává?

Zajišt ění výběrových řízení na volné pracovní pozice

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, řpedchozí zaměstnání, fotografie a další obdobné údaje poskytnuté subjektem údajů, je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou jesubjekt údajů.

Vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem umožn ění další nabídky zaměstnání

 • LBM shromaž ďuje a zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu poskytnutého životopisu, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese LBM nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasuředp jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které LBM zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajišt ění výše popsaných ú čelů vedle LBM a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery LBM. Externí partnery,tekří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si LBM pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajišt ění vhodných technických a organiza čních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro LBM zajišťují technický provoz ur čité služby či provozovatelé technologií, které LBM pro tyto služby využívá;
 • advokátní kancelář za účelem obrany práv LBM.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje LBM zpracovává po dobu trvání výběrovéhořízení a dále po jeho ukončení pouze na základě Vašeho souhlasu budou osobní údaje zpracovávány podobu uvedenou v souhlasu, tj. 2 let či do jeho odvolání. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobníchajúdůze strany LBM?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou LBM zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají se strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právoředatp tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly řpedány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu(právo požadovat, aby LBM bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování(právo požadovat, aby LBM omezilo zpracování, mjv. případě, že z d ůvodu uplatnění práva na opravu, LBM ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně,ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby LBM Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje LBM zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokudby ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jak můžete LBM kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na LBM písemně na adrese Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo e-mailové adrese: informace@lbm.cz.

Vážení klienti,

dle usnesení vlády ČR jsou všechny naše butiky od 27. 12. 2020 uzavřeny.

Zůstáváme pro Vás však k dispozici online na www.thebrands.cz. Z pohodlí Vašeho domova můžete rovněž nakupovat přes náš instagramový katalog, video chat či aplikaci WhatsApp. Zboží Vám doručíme až k Vašim dveřím.

Sledujte instagramové profily našich butiků pro aktuální informace: @lbm_parizska @thebrandswomen @thebrandsprague @vltnnews @bottegaprague @dsquared2czech

Pro další informace nás kontaktujte na telefonních číslech jednotlivých butiků.

Jsme tu pro Vás.

Luxury Brand Management