Informace o zpracování osobních údajů partnerů v oblasti marketingové komunikace a propagace

Informace o zpracování osobních údajů partnerů v oblasti marketingové komunikace a propagace

Informace o zpracování osobních údajů partnerů v oblasti marketingové komunikace a propagace

Společnost Luxury Brand Management a.s., IČ: 257 00 065, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585 (dále jen „LBM“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat novináře, odbornou veřejnost a významné osoby společenského a kulturního života, se kterými spolupracuje v oblasti marketingové komunikace a propagace společnosti LBM a dále všechny účastníky společenských akcí LBM (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany LBM, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany LBM.

1. Jaké osobní údaje o Vás LBM zpracovává?

LBM zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • fotografie a videozáznamy.

LBM zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů LBM Vaše osobní údaje zpracovává?

LBM zpracovává osobní údaje za účelem:

 • zasíláni tiskových zpráv a dalších informacích o činnosti LBM,
 • zasílání pozvánek na společenské akce LBM,
 • vytvoření dokumentace z pořádané společenské akce a možnosti účastníků získat  z  této akce

Zpracování  osobních  údajů   je   nezbytné   pro   účely   oprávněných   zájmů   LBM,   spočívajících v informování subjektů údajů o činnosti LBM v rámci probíhající spolupráce v oblasti marketingové komunikace a propagace společnosti LBM.

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle LBM a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery LBM. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si LBM pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro LBM zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které LBM pro tyto služby využívá;
 • osoby, které subjektům údajů doručují tiskové tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí LBM včetně osob vytvářejících foto a video dokumentaci z

LBM je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše kontaktní osobní údaje LBM zpracovává po dobu trvání spolupráce v oblasti marketingové komunikace a propagace společnosti LBM. Fotografie a videozáznamy LBM zpracovává po dobu 3 let od konání společenské akce.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany LBM?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou LBM zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je- li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby LBM bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na  omezení  zpracování  (právo  požadovat,  aby  LBM  omezilo  zpracování,      v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, LBM ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby LBM Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje LBM zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. Jak můžete LBM kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv  se můžete obrátit na LBM písemně na adrese Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo e- mailové adrese: informace(a)lbm.cz.

Vážení klienti,

dle usnesení vlády ČR jsou všechny naše butiky od 27. 12. 2020 uzavřeny.

Zůstáváme pro Vás však k dispozici online na www.thebrands.cz. Z pohodlí Vašeho domova můžete rovněž nakupovat přes náš instagramový katalog, video chat či aplikaci WhatsApp. Zboží Vám doručíme až k Vašim dveřím.

Sledujte instagramové profily našich butiků pro aktuální informace: @lbm_parizska @thebrandswomen @thebrandsprague @vltnnews @bottegaprague @dsquared2czech

Pro další informace nás kontaktujte na telefonních číslech jednotlivých butiků.

Jsme tu pro Vás.

Luxury Brand Management