Informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků

Plné znění můžete stáhnout ve formátu PDF.

Informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků

Společnost Luxury Brand Management a.s., IČ: 257 00 065, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585 (dále jen „LBM“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany LBM, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany LBM.

1. Jaké osobní údaje o Vás LBM zpracovává?

LBM zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • profilové údaje (tělesná charakteristika

LBM zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů LBM Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky LBM shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • LBM dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů) či ze zákona (plnění zákonných daňových povinností).

b) Ochrana práv LBM v případě sporu se zákazníkem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je LBM oprávněno rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 c) Identifikace zákazníka

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti LBM při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

d) Ochrana osob a majetku v prostorách LBM

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů LBM, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
 • LBM shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých prodejnách.

e) Zasílání obchodních sdělení

 • Za účelem zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu) svým zákazníkům zpracovává LBM osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa a datum narození.
 • Zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu) provádí LBM pouze ve vztahu ke svým skutečným a aktuálním zákazníkům, a tudíž, v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, není pro toto zpracování nutný souhlas subjektu údajů.
 • Zpracování pro účely přímého marketingu provádí LBM na základě svého oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je ze strany subjektu údajů dobrovolné a automatické a není zákonnou ani smluvní povinností. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem se může subjekt údajů bránit vznesením námitky, případně může vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení v rámci každého jednotlivého sdělení zvolením příslušného odkazu/volby (opt-out). Námitku proti zpracování osobních údajů může subjekt údajů vznést osobně na níže uvedené adrese LBM nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě vznesení námitky nadále nebude LBM osobní údaje subjektu údajů pro tento účel využívat.
 •  

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle LBM a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery LBM. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si LBM pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro LBM zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které LBM pro tyto služby využívá;
 • osoby, kterým LBM poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • osoby, které subjektům údajů doručují tiskové tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí LBM;
 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek LBM;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku LBM prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých prodejnách.

LBM je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje LBM zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností LBM zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • Pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu) zpracovává LBM Vaše osobní údaje po dobu 5 let od uskutečnění Vašeho posledního nákupu u LBM anebo případně do doby projevení Vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení nebo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany LBM?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou LBM zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby LBM bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby LBM omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, LBM ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby LBM Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje LBM zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany LBM byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděných na základě oprávněného zájmu, a to za účelem přímého marketingu LBM; na základě Vaší námitky LBM přestane Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a v příslušném rozsahu tyto osobní údaje smaže);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete LBM kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na LBM písemně na adrese Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo na e-mailové adrese: info(a)lbm.cz.

Vážení klienti,

dle usnesení vlády ČR jsou všechny naše butiky od 27. 12. 2020 uzavřeny.

Zůstáváme pro Vás však k dispozici online na www.thebrands.cz. Z pohodlí Vašeho domova můžete rovněž nakupovat přes náš instagramový katalog, video chat či aplikaci WhatsApp. Zboží Vám doručíme až k Vašim dveřím.

Sledujte instagramové profily našich butiků pro aktuální informace: @lbm_parizska @thebrandswomen @thebrandsprague @vltnnews @bottegaprague @dsquared2czech

Pro další informace nás kontaktujte na telefonních číslech jednotlivých butiků.

Jsme tu pro Vás.

Luxury Brand Management