CZE
  • Česky

Pravidla soutěže „DIESEL KARLOVY VARY 2017“

Diesel
17. 6. 2016

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „DIESEL KARLOVY VARY 2017“.

Pořadatel, termín a místo konání soutěže

 

Pořadatelem a organizátorem soutěže „DIESEL KARLOVY VARY 2017“ je obchodní společnost Luxury Brand Management a.s., IČ: 25700065, se sídlem Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5585 („Pořadatel“).

 

Soutěž proběhne od 16. 6. – 27. 6. 2017 v prodejnách DIESEL uvedených na tomto odkazu – http://lbm.cz/brands/diesel/ . V této lhůtě musí soutěžící nakoupit zboží najednou v minimální hodnotě 4 000 Kč a zároveň vkládat originální a kreativní příspěvky na instagram a facebook v Diesel oblečení pod hastagem „DieselVary2017“. Po uplynutí termínu ukončení soutěže nebudou do soutěže přijímány další soutěžní příspěvky (ledaže ze strany Pořadatele dojde k prodloužení termínu soutěže).

 

Účastníci soutěže a pravidla

 

Soutěže se účastní osoby, které nakoupí v minimální hodnotě 4 000 Kč a zároveň budou vkládat originální a kreativní příspěvky na instagram a facebook v Diesel oblečení pod hastagem „dieselvary2016“ a zároveň vyplní soutěžní kupon na vybrané prodejně.

K účasti jsou oprávněny pouze osoby, které nejpozději v den konání soutěže dosáhly věku 18 let.

Soutěže se nemohou zúčastnit současní či bývalí zaměstnanci Pořadatele nebo jeho právních předchůdců, stejně jako pracovníci spolupracujících agentur, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

 

Soutěžní příspěvek, výhra a způsob určení výherce

 

Vítězem soutěže se stane soutěžící, který splní výše uvedené podmínky a bude vybrán porotou z řad Pořadatele, tj. společnost Luxury Brand Management

Výherce bude vybrán a kontaktován o výhře nejpozději do 29.6. na základě údajů uvedených v soutěžním kuponu, který byl vyplněn na vybrané prodejně.

Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.

Informace týkající se výhry budou výherci zaslány do 14 dnů po skončení soutěže a výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 14 dnů od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo udělit výhru postupně soutěžícím, jejichž správná odpověď se umístila na druhém pořadí, popř. na dalších místech (tj. třetí, čtvrtý atd.), nezareaguje-li předchozí výherce, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky.

 

Další podmínky, práva a povinnosti

 

Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Soutěžící jednající v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni spolu s jejich soutěžními dpověďmi.

Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči účastníkům soutěže. Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž bez náhrady.

V případě, že soutěžící použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních soutěžících, je Pořadatel oprávněn takového soutěžícího a jeho odpověď ze soutěže vyřadit.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České republiky.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek soutěže ze strany každého z účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně.

Pořadatelem soutěže nejsou společnosti Facebook nebo Instagram, které jsou kompletně osvobozeni od závazků každým účastníkem.   Současně prohlašujeme, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram nijak s nimi nesouvisí.

 

Ochrana osobních údajů

 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění bude Pořadatel jako správce osobních údajů zpracovávat v rozsahu uvedeném v soutěžním lístku, a to za účelem vyhodnocení výherce soutěže a jeho následné kontaktování, tedy plnění podmínek soutěže ze strany Pořadatele. Jelikož je takové zpracování nezbytné pro určení výherce soutěže, může být prováděno i bez souhlasu soutěžícího se zpracováním údajů. Neposkytne-li soutěžící osobní údaje v rozsahu uvedeném na hracím lístku, nemůže se účastnit soutěže. Tyto osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat do vyhlášení výherce soutěže a předání výhry, nejdéle však [5 let po ukončení soutěže]. Po vyhodnocení výherce soutěže, resp. po uplynutí maximální doby, budou osobní údaje uvedené v první větě tohoto ustanovení zlikvidovány (s výjimkou údajů výherce a údajů, k nimž byl udělen souhlas se zasíláním obchodních sdělení).

Soutěžící má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Především má právo požádat Pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). Pořadatel je povinen soutěžícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech soutěžícího. Pořadatel je oprávněn za sdělení těchto informací požadovat přiměřenou úhradu.

 

Pokud se soutěžící domnívá, že Pořadatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, má podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo Pořadatele požádat o vysvětlení. Dále může Pořadatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

 

Platnost pravidel soutěže

 

Tato pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže 16.6.2017 do 27.6. 2017

 

V Praze dne 16.6.2017